بیش از 100 شبکهفارسی ایرانی

افغان شبکه های افغانستان

کردی شبکه های کردستان عراق و ترکیه

عربی شبکه های دوبی قطر کویت و عربستان سعودی

و دیگر شبکه های بین المللی